2. B

Týdenní plán od 16. 4. do 20. 4. 2018

Český jazyk

 • Opakování slabik DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ
 • Spodoba

Čtení

 • Procvičování tichého čtení s porozuměním
 • Prezentace domácí četby

Psaní

 • Trénování spojů jednotlivých písmen a slabik
 • Přepis textů s doplňováním

Matematika

 • Procvičování +,- do 100 s přechodem
 • Násobení a dělení 2
 • Písemné sčít. a odčít. do 100

Prvouka

 • Hospodářská zvířata - ptactvo

Pracovní vyučování

 • Mozaika - tulipán (skládání)

Výtvarná výchova

 • Mozaika - kresba (dokončovací práce)

Hudební výchova

 • Nácvik hudební pohádky
 • Hra na otázku a odpověď
 • Vyletěl holoubek x Vyletěla holubička

Tělesná výchova

 • Cičení na nářadí
 • Sportovní hry
 • Vybíjená

Doplňující informace pro rodiče

 1. Závěrečný školní výlet do jeskyní Na Pomezí a Dolní Moravu dne 8. 6. - cena bude probrána na třídních schůzkách (pravděpodobná čáska bude kolem 500,- Kč, něco už mají děti na účtu - byl jim vrácen přeplatek za bazén).
 2. Třídní schůzky proběhnou 19. 4. od 15:30 ve třídě.
 3. Pokračuje soutěž ve sběru vršků a baterií.
 4. Dále pokračuje čtenářská soutěž - mimočítanková četba!

Odkazy k procvičování učiva

Český jazykMatematikaPrvouka
Opakování DĚ....  SpodobaNásob. a děl. 2Hospodářská zvířata

 

Vladimíra Dudková, třídní učitelka