5. A

Týdenní plán od 16. 4. do 20. 4. 2018

Český jazyk

 • Věta jednoduchá a souvětí
 • Spojování vět v souvětí

Český jazyk - sloh

 • Popis kalendáře

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Násobení a dělení des. čísel
 • Jednotky obsahu
 • Pravidelné obrazce

Vlastivěda

 • Česká republika - kraje

Přírodověda

 • Cévní soustava

Pracovní činnosti

 • První pomoc

Výtvarná výchova

 • Osově souměrné útvary

Hudební výchova

 • Akordy
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Gymnastika
 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

19. 4. - konzultační třídní schůzky od 15,30 do 17,30 hod.

                                 Grčková Ludmila, třídní učitelka

český jazyk

matematika

opakuj mě, mněnás. a děl. desetinných čísel